เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Main
ขอบเขตเนื้อหาสาระการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ขอบข่ายเนื้อหาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ Quarter 2 ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ  วิเชียร  ไชยบัง    รวมเรื่องสั้นอันเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินไปในฉากชีวิต การต่อสู้ทางอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครชีวิตทั้งง่ายยากหวานชื่นขมขื่น คละเคล้า ซึ่งเราอาจเคยพบพานตราบเท่าที่ลมหายใจนี้ยังพึ่งพิงอยู่กับโลก
ณ ริมธารแห่งกาลภพ  : การแสวงหาความหมายสุดท้ายของจิตวิญญาณ
สัปดาห์ที่
วรรณกรรมเรื่อง /ตอน
ความเข้าใจ (แก่นวรรณกรรม)
หลักภาษา
เป้าหมายของการเรียนรู้หลักภาษา
1
จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ ตอน มาร

ความผิดพลาดกับการใช้ชีวิต จนบางครั้งอาจพลาดลงทำลายอีกชีวิตหนึ่งโดยไม่ตั้งใจ คิดได้ก็สานเกิน
ภาษาพูดและภาษาเขียน
-          การเขียนบันทึก
-          การเขียนจดหมาย
วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน และสามารถเขียนจดหมายและเขียนบันทึกโดยใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์                                                 รวมทั้งการศึกษาค้นคว้า เพื่อนำไปพัฒนาตนเองได้
2
จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ ตอน ก่อนโลกาวินาศ
ชีวิตที่เลือกเอง
การพูดในโอกาสต่างๆ
สามารถพูดในโอกาสต่างๆได้อย่างถูกต้องกับบุคคลและกาลเทศะ
3
จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ ตอน ลมหายใจของกาลเวลา
การศึกษาไม่ได้บ่งบอกว่าใครดีหรือเก่งกว่ากัน แต่กาลเวลา การคิดและการกระทำของแต่ละคนต่างหากที่บางครั้งสามารถบ่งบอกถึงเนื้อแท้ของคนเรา
การใช้ภาษา( บรรยาย  )

วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถอธิบายและผลิตงานเขียนของตนเองได้จากการใช้ภาษาเขียนบรรยาย ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
4
จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ ตอน ดาวน์
บางชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่เมื่อเกิดมาเพื่อใครสักคน และถึงแม้จะไม่ปกติเหมือนบุคคลทั่วไป แต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตได้อย่างที่ควรจะเป็น เราควรเห็นใจและยอมรับในความต่างของคนในสังคม
การใช้ภาษา( อธิบาย )


วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถอธิบายและผลิตงานเขียนของตนเองได้จากการใช้ภาษาเขียนอธิบาย ให้ผู้อื่นเข้าใจได้5
จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ ตอน ดวงดอกไม้
การใช้ชีวิตที่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(ความงาม ความมั่งมีหรือใครคนหนึ่ง นำมาซึ่งความเจ็บปวด ทุกข์ใจ สุดท้ายก็ต้องพลัดพราก แต่เราสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าต่อผู้อื่นได้ แม้จะมีเวลาเพียงน้อยนิด
การใช้ภาษา(พรรณนา )

วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถอธิบายและผลิตงานเขียนของตนเองได้จากการใช้ภาษาเขียนพรรณนา ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
6
ณ ริมธารแห่งกาลภพ  :
จุติกาล ณ ริมธารฟากฝั่งพบ
เมื่อต้องตายและจากลากับการหวนหาความปรารถนากับชีวิตที่เคยมี
การแต่งบทร้อยกรอง
- กลอนสุภาพ กาพย์ยานี๑๑
วิเคราะห์และตีความหมายจากบทกลอน บทกวีที่ได้อ่าน รวมทั้งเข้าใจหลักการและสามารถแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสุภาพ กาพย์ยานี๑๑ )และซาบซึ้งในเรื่องที่แต่งได้

7
ณ ริมธารแห่งกาลภพ  :
อวตารฟากฝั่งกาล

สิ่งรายล้อมรอบตัวที่เป็นเกราะหุ้มและ กำหนดให้ชีวิตเป็นไปตั้งแต่แรกเกิด เริ่มจากความรัก ความคาดหวัง และความกลัว
การแต่งบทร้อยกรอง
-          โคลง  ฉันท์
วิเคราะห์และตีความหมายจากบทกลอน บทกวีที่ได้อ่าน รวมทั้งเข้าใจหลักการและสามารถแต่งบทร้อยกรอง (โคลง  ฉันท์)และซาบซึ้งในเรื่องที่แต่งได้

8
ณ ริมธารแห่งกาลภพ  :
อนันตกาลในสายธารแห่งกาลภพ
การรับรู้ เข้าใจ มองเห็นความเป็นไปของสัจธรรม
การแต่งบทกวี
สามารถเขียนบทกวี และซาบซึ้งในเรื่องที่แต่งได้

9
สรุปองค์ความรู้
ปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์

Week

Input

Process

Output

Outcome


โจทย์ :
- จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
ตอน มาร
- คาดเดาเรื่อง
สาระการเรียนรู้
ภาษาพูดและภาษาเขียน
- การเขียนบันทึก
- การเขียนจดหมาย

เครื่องมือคิด
 Brainstorms
Show and Share
Round Rubin
Key  Questions

- ครูแนะนำหนังสือที่จะใช้ในสัปดาห์นี้
- นักเรียนเขียนคาดเดาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือและการวาดภาพประกอบ
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอ
- นักเรียนอ่าน จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ ตอนมาร  โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
- ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
- นักเรียนแต่ละคนก็พูดแสดงความรู้สึกของตนเองต่อตัวละครที่ชอบ
- นักเรียนแต่ละคนเขียนจดหมายบอกความรู้สึกถึงตัวละคร
- นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนนำเสนองานเขียนของตนเองและร่วมกันวิเคราะห์ความแตกต่างในเรื่องของการใช้คำพูดและการเขียนว่าที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง
- แต่ละคนช่วยเขียนแก้เป็นภาษาเขียนที่ถูกต้อง
ภาระงาน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านโดยเขียนการ์ตูนช่อง
- การพูดและเขียนเพื่อบอกความรู้สึกของตนเองต่อตัวละครที่ชอบในเรื่องจากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
ตอน มาร
ชิ้นงาน
- จดหมายเขียนถึงตัวละคร
- สมุดบันทึกเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียน
- ใบงานที่นักเรียนออกแบบเอง
ความรู้ :สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน และสามารถเขียนจดหมายและเขียนบันทึกโดยใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์                                                 รวมทั้งการศึกษาค้นคว้า
ทักษะ :
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิด
- ทักษะการสื่อสาร
 - ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


Week

Input

Process

Output

Outcome


โจทย์ :
- จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
ตอน ก่อนโลกาวินาศ
สาระการเรียนรู้
การเขียนจดหมาย (ต่อ)

เครื่องมือคิด
 Brainstorms
Show and Share
Round Rubin
Key  Questions

- นักเรียนอ่าน จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ ตอนก่อนโลกาวินาศ โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
- ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
- ครูให้นักเรียนอ่านตัวอย่างจดหมายที่ครูแจกให้
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อความในจดหมายและรูปแบบการเขียนจดหมายร่วมกันว่าถูกต้องหรือไม่
- นักเรียนศึกษารูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวทั้งจดหมายขอความช่วยเหลือ  และจดหมายกิจธุระ
- นักเรียนเขียนจดหมายส่วนตัวทั้งจดหมายขอความช่วยเหลือ  และจดหมายกิจธุระ

ภาระงาน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านโดยเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
- การศึกษารูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวทั้งจดหมายขอความช่วยเหลือ  และจดหมายกิจธุระ
- การอภิปรายร่วมกันเกี่ยวความสำคัญและหลักการเขียนจดหมาย
ชิ้นงาน
- จดหมายรูปแบบต่างๆ
- แผนภาพโครงเรื่องสรุปเรื่องที่อ่าน

ความรู้ :สามารถเขียนจดหมายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์                                                
ทักษะ :
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิด
- ทักษะการสื่อสาร
 - ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


Week

Input

Process

Output

Outcome


โจทย์ :
 จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
ตอน ลมหายใจของกาลเวลา
สาระการเรียนรู้
การพูดในโอกาสต่างๆ

เครื่องมือคิด
 Brainstorms
Show and Share
Round Rubin
Key  Questions


- นักเรียนอ่าน จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ ตอนลมหายใจของกาลเวลา
โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
- ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปเกี่ยวกับการพูดในโอกาสต่างๆ( อวยพรวันเกิด การพูดกล่าวต้อนับ)
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคลิปที่ได้ดู รู้สึกอย่างไร เห็นอะไรและได้เรียนรู้อะไร
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนจับฉลากศึกษาเรื่องการพูดในโอกาสต่างๆ
- นักเรียนแสดงบทบาทสมมติและนำเสนอในรูปแบบงานตัดต่อคลิปวีดิโอเรื่องการพูดในโอกาสต่างๆ
ภาระงาน
- การสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านโดยเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
- การศึกษาการพูดในโอกาสต่างๆ
- การอภิปรายร่วมกันเกี่ยวความสำคัญ และความแตกต่างของการพูดในโอกาสต่างๆ
- การพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อตัวละครที่ชอบ คนละ 1 นาที
- การร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปการพูดในโอกาสต่างๆ
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็กที่สรุปเรื่องการพูดในโอกาสต่างๆ
- แผนภาพโครงเรื่องสรุปเรื่องที่อ่าน
- การพูดในโอกาสต่างๆในรูปแบบงานตัดต่อคลิปวีดิโอ
ความรู้ :สามารถพูดในโอกาสต่างๆได้อย่างถูกต้องกับบุคคลและกาลเทศะ
ทักษะ :
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิด
- ทักษะการสื่อสาร
 - ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


Week

Input

Process

Output

Outcome


โจทย์ :
 จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
ตอน ดาวน์
สาระการเรียนรู้
การใช้ภาษา (บรรยาย)

เครื่องมือคิด
 Brainstorms
Show and Share
Round Rubin
Key  Questions


- นักเรียนอ่าน จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ ตอนดาวน์
โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
- ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าการพูดหรือเขียนบรรยายมีความสำคัญอย่างไร?”
- นักเรียนแต่ละคนศึกษาการใช้ภาษา
( บรรยาย)
- นักเรียนเขียนบรรยายเกี่ยวกับคำที่ครูให้ (จับฉลาก) เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้มากที่สุด

ภาระงาน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านโดยเขียนการ์ตูนช่อง
- การพูดถึงลักษณะตัวละครที่ชอบ
- การพูดถึงลักษณะของดอกไม้ที่ครูถือไว้
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็กที่สรุปเรื่องหลักการใช้ภาษา (บรรยาย)
- การเขียนบรรยายเกี่ยวกับคำที่จับฉลากได้

ความรู้ :วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถอธิบายและผลิตงานเขียนของตนเองได้จากการใช้ภาษาเขียนบรรยายได้ ทักษะ :
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิด
- ทักษะการสื่อสาร
 - ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


Week

Input

Process

Output

Outcome


โจทย์ :
 จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
ตอน ดวงดอกไม้
สาระการเรียนรู้
การใช้ภาษา (อธิบาย)

เครื่องมือคิด
 Brainstorms
Show and Share
Round Rubin
Key  Questions


- นักเรียนอ่าน จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ ตอนดวงดอกไม้
โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
- ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน โดยครูแจกซองเอกสารประโยคข้อความต่างๆ ( อธิบาย บรรยาย ) และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดหมวดหมู่ประโยคข้อความที่ครูแจกให้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “การเขียนบรรยายและอธิบายแตกต่างกันอย่างไร?
- นักเรียนแต่ละคนศึกษาการใช้ภาษา
( อธิบาย)
- นักเรียนแต่ละคนสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนอธิบายในเรื่องต่างๆที่ตนเองสนใจ

ภาระงาน
- การสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านโดยเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
- การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันวิธีการเลือกใช้ชีวิตให้มีคุณค่าในเวลาที่จำกัดได้อย่างไร?
- การแบ่งกลุ่มจัดหมวดหมู่ประโยคข้อความที่ครูแจกให้
- การนำเสนอวิธีการจัดหมวดหมู่ของตนเองและร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็กที่สรุปเรื่องหลักการใช้ภาษา (อธิบาย)
- การสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนอธิบายในเรื่องต่างๆที่ตนเองสนใจ

ความรู้ :วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถอธิบายและผลิตงานเขียนของตนเองได้จากการใช้ภาษาเขียนอธิบายได้ ทักษะ :
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิด
- ทักษะการสื่อสาร
 - ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


Week

Input

Process

Output

Outcome


โจทย์ :
 ณ ริมธารแห่งกาลภพ  :
จุติกาล ณ ริมธารฟากฝั่งพบ
สาระการเรียนรู้
การใช้ภาษา (พรรณนา)

เครื่องมือคิด
 Brainstorms
Show and Share
Round Rubin
Key  Questions
- ครูแนะนำหนังสือที่จะใช้ในสัปดาห์นี้
- นักเรียนเขียนคาดเดาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือและการวาดภาพประกอบ
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอ
- นักเรียนอ่าน ณ ริมธารแห่งกาลภพ  :จุติกาล ณ ริมธารฟากฝั่งพบโดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
- ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการใช้คำในการเขียนต่างๆที่ต้องการสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น (การใช้ภาษาพรรณนา)
- นักเรียนแต่ละคนศึกษาการใช้ภาษา
( พรรณนา)
- นักเรียนแต่ละคนสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนพรรณนาในรูปแบบต่างๆ

ภาระงาน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การวาดภาพนามธรรมสื่อถึงเรื่องที่อ่าน
- การเขียนเรื่องราวประกอบภาพที่ครูแจกให้
- การพูดนำเสนอผลงาน
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็กที่สรุปเรื่องหลักการใช้ภาษา (พรรณนา)
- การสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนพรรณนาในเรื่องต่างๆที่ตนเองสนใจ

ความรู้ :วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถอธิบายและผลิตงานเขียนของตนเองได้จากการใช้ภาษาเขียนพรรณนาได้
ทักษะ :
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิด
- ทักษะการสื่อสาร
 - ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นWeek

Input

Process

Output

Outcome


โจทย์ :
 ณ ริมธารแห่งกาลภพ  :
อวตารฟากฝั่งกาล
สาระการเรียนรู้
การแต่งบทร้อยกรอง
- กลอนสุภาพ กาพย์ยานี๑๑

เครื่องมือคิด
 Brainstorms
Show and Share
Round Rubin
Key  Questions


- นักเรียนอ่าน ณ ริมธารแห่งกาลภพ  : อวตารฟากฝั่งกาล
โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
- ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่ากวีนิพนธ์ที่อ่านกับบทร้อยกรองแตกต่างกันอย่างไร?
- นักเรียนแต่ละคนอ่านและร่วมกันวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของกลอนสุภาพและกาพย์ยานี๑๑
- นักเรียนจับคู่ศึกษาเรื่องการแต่งกลอนสุภาพและกาพย์ยานี๑๑
- นักเรียนแต่ละคนสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกลอนสุภาพและกาพย์ยานี๑๑

ภาระงาน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การวาดภาพนามธรรมสื่อถึงเรื่องที่อ่าน
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็กที่สรุปเรื่องต้องการแต่งบทร้อยกรอง
(กลอนสุภาพ กาพย์ยานี๑๑ )
- การสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการต้องการแต่งบทร้อยกรอง
(กลอนสุภาพ กาพย์ยานี๑๑ )

ความรู้ :วิเคราะห์และตีความหมายจากบทกลอน บทกวีที่ได้อ่าน รวมทั้งเข้าใจหลักการและสามารถแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสุภาพ กาพย์ยานี๑๑ )และซาบซึ้งในเรื่องที่แต่งได้
ทักษะ :
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิด
- ทักษะการสื่อสาร
 - ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นWeek

Input

Process

Output

Outcome


โจทย์ :
 ณ ริมธารแห่งกาลภพ  :
อนันตกาลในสายธารแห่งกาลภพสาระการเรียนรู้
การแต่งบทร้อยกรอง
โคลง  ฉันท์

เครื่องมือคิด
 Brainstorms
Show and Share
Round Rubin
Key  Questions


- นักเรียนอ่าน ณ ริมธารแห่งกาลภพ  : อนันตกาลในสายธารแห่งกาลภพโดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
- ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
- ครูแจกตัวอย่างบทร้อยกรอง(โคลง  ฉันท์ )ให้นักเรียนอ่านและครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด” นักเรียนคิดว่าบทร้อยกรองที่ครูแจกให้อ่านนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?”
- นักเรียนจับคู่ศึกษาเรื่องการแต่งโคลงและฉันท์
- นักเรียนแต่ละคนสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งโคลงและฉันท์

ภาระงาน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การเขียนการ์ตูนช่อง
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็กที่สรุปเรื่องต้องการแต่งบทร้อยกรอง
(โคลง  ฉันท์)
- การสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการต้องการแต่งบทร้อยกรอง
(โคลง  ฉันท์)

ความรู้ :วิเคราะห์และตีความหมายจากบทกลอน บทกวีที่ได้อ่าน รวมทั้งเข้าใจหลักการและสามารถแต่งบทร้อยกรอง (โคลง  ฉันท์)และซาบซึ้งในเรื่องที่แต่งได้
ทักษะ :
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิด
- ทักษะการสื่อสาร
 - ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


Week

Input

Process

Output

Outcome


โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้ภาษาไทย  Q.2 และนำเสนอ

เครื่องมือคิด
 Brainstorms
Show and Share
Round Rubin
Key  Questions
Mind Mapping

- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำเสนอองค์ความรู้ภาษาไทย  Q.2 สิ่งที่ได้เรียนมาแล้วอย่างไร ?
- นักเรียนแต่ละคนคิดวางแผนงานการสรุปองค์ความรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้การเรียนภาษาไทย  Q.2  ในรูปแบบต่างที่ตนสนใจ
( Mind Mapping Flow Chart )
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  จากการเรียนรู้ภาษาไทยใน Q.2 นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่นักเรียนต้องพัฒนาเพิ่มเติมอีกบ้าง?
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้

ภาระงาน
- การเขียนสรุปองค์ความรู้การเรียนภาษาไทย  Q.2  ในรูปแบบต่างที่ตนสนใจ ( Mind Mapping Flow Chart )
-  เขียนสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
- การตอบคำถาม

ชิ้นงาน
- องค์ความรู้การเรียนภาษาไทย  Q.2  ในรูปแบบต่างที่ตนสนใจ
( Mind Mapping Flow Chart )
- งานเขียนสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา

ความรู้ : สรุปองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาในรูปแบบต่างๆตามความสนใจและสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ ให้เห็นคุณค่า แสดงให้เห็น ความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
ทักษะ :
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิด
- ทักษะการสื่อสาร
 - ทักษะการเรียนรู้
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น