เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week2


หน่วยการเรียนรู้ จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ สามารถเขียนจดหมายในรูปแบบต่างๆโดยใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์   รวมทั้งการศึกษาค้นคว้า เพื่อนำไปพัฒนาตนเองได้ มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี

Week

Input

Process

Output

Outcome

๑๗ - ๒๑
..
๒๕๕๘


โจทย์ :
จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
ตอน ก่อนโลกาวินาศ
สาระการเรียนรู้
การเขียนจดหมาย (ต่อ)
Key  Questions
- ทำไมวนัสจึงคิดที่จะขายชีวิตของตนเอง?

- ทำไมต้องมีการเขียนจดหมาย ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่านสื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
ตอน ก่อนโลกาวินาศ
ตัวอย่างจดหมาย
ห้องสมุด
อินเทอร์เน็ต
พุธ
ชง
นักเรียนอ่าน จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ ตอนก่อนโลกาวินาศ   โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
 ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจโดยการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
พฤหัสบดี
ชง
- ครูให้นักเรียนอ่านตัวอย่างจดหมายที่ครูแจกให้
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อความในจดหมายและรูปแบบการเขียนจดหมายร่วมกันว่าถูกต้องหรือไม่
- นักเรียนศึกษารูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวทั้งจดหมายขอความช่วยเหลือ  และจดหมายกิจธุระ
ศุกร์
ใช้
นักเรียนเขียนจดหมายส่วนตัวทั้งจดหมายขอความช่วยเหลือ  และจดหมายกิจธุระ
เชื่อม  
- ครูสุ่มเลือกผลงานของนักเรียนออกมานำเสนอจำนวน ๕คน
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวความสำคัญและหลักการเขียนจดหมายส่วนตัวร่วมกันอีกครั้ง
ภาระงาน
การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
การสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านโดยเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
- การศึกษารูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวทั้งจดหมายขอความช่วยเหลือ  และจดหมายกิจธุระ

การอภิปรายร่วมกันเกี่ยวความสำคัญและหลักการเขียนจดหมาย
ชิ้นงาน
จดหมายรูปแบบต่างๆ
- แผนภาพโครงเรื่องสรุปเรื่องที่อ่าน
ความรู้ :สามารถเขียนจดหมายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์    
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร

อธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างของการเขียนจดหมายในรูปแบบต่างๆได้ และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆยังอ่าน จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ ตอนมารอยู่นะคะ คุณครูได้ลองให้พี่ๆลองวาดภาพมารตามความรู้สึกของตนเองว่าเป็นอย่างไร และหากพูดถึงคำว่ามาร ทุกคนคิดถึงอะไร บางคนก็ตอบว่า ความชั่วร้าย สีดำ สิ่งที่น่ารังเกียจฯลฯ จากนั้นพี่ๆก็ร่วมกันอ่านและวิเคราะห์เรื่องราวของตัวละคร จากนั้นคุณครูได้ให้พี่ๆเลือกเขียนจดหมายหาตัวละครที่ชอบ ทุกคนตั้งใจเขียนมากเลยค่ะ บางคนก็เขียนถึงโดม ระวี เด็กที่ตาย หมอ พยาบาล และบางคนยังเขียนถึงพ่อแม่ของโดมและระวีด้วยนะคะ นั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าพี่ๆสามารถวิเคราะห์และเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆได้ทั้งระบบดีมากค่ะ

    ตอบลบ