เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week6

หน่วยการเรียนรู้ : ณ ริมธารแห่งกาลภพ 
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถอธิบายและผลิตงานเขียนของตนเองได้จากการใช้ภาษาเขียนพรรณนา ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี


Week

Input

Process

Output

Outcome

๑๔ - ๑๘
 ก..
๒๕๕๘
โจทย์ :
 ณ ริมธารแห่งกาลภพ  :
จุติกาล ณ ริมธารฟากฝั่งพบ
สาระการเรียนรู้
การใช้ภาษา (พรรณนา)

Key  Questions
- เราจะมีวิธีการเลือกใช้ชีวิตให้มีคุณค่าในเวลาที่จำกัดได้อย่างไร?
- การเขียนบรรยายและอธิบายแตกต่างกันอย่างไร?


 เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน
Round Rubin : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
ตอน ดวงดอกไม้
- ณ ริมธารแห่งกาลภพ  :
จุติกาล ณ ริมธารฟากฝั่งพบ
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
พุธ
เชื่อม
- ครูแนะนำหนังสือที่จะใช้ในสัปดาห์นี้
- นักเรียนเขียนคาดเดาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือและการวาดภาพประกอบ
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอ
ชง
ณ ริมธารแห่งกาลภพ  :จุติกาล ณ ริมธารฟากฝั่งพบโดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
 วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
 ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจโดยการวาดภาพนามธรรมสื่อถึงเรื่องที่อ่าน
พฤหัสบดี
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากเรื่องที่อ่านนักเรียนคิดว่าผู้เขียนมีการใช้คำอย่างไร?
เชื่อม
 - นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง
ครูแจกภาพให้นักเรียนคนละ ๑ ภาพ และให้นักเรียนเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับภาพนั้น
เชื่อม

- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงานของตนเอง

- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับกาใช้คำในการเขียนต่างๆที่ต้องการสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น (การใช้ภาษาพรรณนา)
- นักเรียนแต่ละคนศึกษาการใช้ภาษา
( พรรณนา)
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับกาใช้คำในการเขียนต่างๆที่ต้องการสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น (การใช้ภาษาพรรณนา)
- นักเรียนแต่ละคนศึกษาการใช้ภาษา
( พรรณนา)
ศุกร์
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ศึกษา
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนพรรณนาในรูปแบบต่างๆ
 เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแลกเปลี่ยนนำเสนองานเขียนของตนเอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษา (พรรณนา) ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของตนเอง
ภาระงาน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การวาดภาพนามธรรมสื่อถึงเรื่องที่อ่าน
- การเขียนเรื่องราวประกอบภาพที่ครูแจกให้
- การพูดนำเสนอผลงาน
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็กที่สรุปเรื่องหลักการใช้ภาษา (พรรณนา)
- การสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนพรรณนาในเรื่องต่างๆที่ตนเองสนใจ
ความรู้ :วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถอธิบายและผลิตงานเขียนของตนเองได้จากการใช้ภาษาเขียนพรรณนาได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ภาษา(พรรณนา)และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆได้ศึกษาเพิ่มเรื่องหารพรรณนา โดยพี่ๆได้ไปศึกษาเพิ่มเติมจากนั้นเราก็นำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน จากนั้นครูก็ให้พี่ๆดูภาพที่ครูกำหนดให้ โดยให้แต่ละคนตั้งชื่อภาพและเขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับภาพที่เห็น จากนั้นครูและพี่ๆก็ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเขียน แล้วคุณครูก็ให้พี่ๆเลือกหัวข้อที่อยากเขียนพรรณนาเอง โดยเรื่องที่พี่ๆสนใจก็มี ทะเล ทุ่งหญ้า แม่ เกม ฯลฯ นอกจากนี้คุณครูได้ลองให้พี่อ่านและตีความนิยามความรักในบทกวีของคุณครูใหญ่ แล้วถ่ายทอดออกมาในรูปแบบภาพวาดค่ะ ภาพวาดของพี่ๆแต่ละคน และในช่วงบ่ายคุณครูใหญ่ได้มาร่วมพูดคุยและชวนพี่ๆม.1 ตีีความจากบทกวีที่พี่ๆได้อ่านเมื่อเช้าค่ะ ทุกคนมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ดีมากค่ะ

    ตอบลบ