เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week1


หน่วยการเรียนรู้ จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ รวมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน และสามารถเขียนจดหมายและเขียนบันทึกโดยใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งการศึกษาค้นคว้า เพื่อนำไปพัฒนาตนเองได้ มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี

Week

Input

Process

Output

Outcome

๑๐ ๑๔
..
๒๕๕๘


โจทย์ :
- จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
ตอน มาร
- คาดเดาเรื่อง
สาระการเรียนรู้
ภาษาพูดและภาษาเขียน
- การเขียนบันทึก
- การเขียนจดหมาย
Key  Question
โดมกับระวีตัดสินใจทำอย่างไรกับสิ่งที่เขาทั้งสองคนคิดว่าเป็นความผิดพลาดในชีวิตที่เกิดขึ้น?

ภาษาพูดและภาษาเขียนแตกต่างกันอย่างไร ?
เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่านสื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
ตอน มาร
- ใบงานที่เป็นข้อความภาษาพูด
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
พุธ
เชื่อม
- ครูแนะนำหนังสือที่จะใช้ในสัปดาห์นี้
- นักเรียนเขียนคาดเดาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือและการวาดภาพประกอบ
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอ
ชง
นักเรียนอ่าน จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ ตอนมาร  โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
 ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจโดยการเขียนการ์ตูนช่อง
พฤหัสบดี
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ ถ้าครูให้นักเรียนพูดบอกความรู้สึกของตนเองต่อตัวละครที่ชอบในเรื่องจากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
ตอน มาร  นักเรียนจะพูดว่าอย่างไร ?
 เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนก็พูดแสดงความรู้สึกของตนเองต่อตัวละครที่ชอบ
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยคคำพูดของแต่ละคน
ชง 
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ ถ้าครูให้นักเรียนเปลี่ยนจากการพูดบอกความรู้สึกของตนเองต่อตัวละครเป็นการเขียนจดหมายถึงตัวละครแทนนักเรียนจะเขียนได้อย่างไร ?
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนเขียนจดหมายบอกความรู้สึกถึงตัวละคร
- นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนนำเสนองานเขียนของตนเองและร่วมกันวิเคราะห์ความแตกต่างในเรื่องของการใช้คำพูดและการเขียนว่าที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ศุกร์
ชง
ครูแจกใบงานที่เป็นภาษาพูดและให้นักเรียนแต่ละคนช่วยเขียนแก้เป็นภาษาเขียนที่ถูกต้อง
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การเขียนว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
- ให้นักเรียนศึกษาเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียนใช้
นักเรียนเขียนแต่ละคนสรุปเกี่ยวกับภาษาพูดและภาษาเขียนในรูปแบบใบงาน( นักเรียนออกแบบเอง)
เชื่อม
นักเรียนแลกเปลี่ยนใบงานกันทำและ
สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับความสำคัญของภาษาพูดและภาษาเขียน
ภาระงาน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านโดยเขียนการ์ตูนช่อง
- การพูดและเขียนเพื่อบอกความรู้สึกของตนเองต่อตัวละครที่ชอบในเรื่องขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง ตอน เมื่อลมฝนผ่านมา
ชิ้นงาน
- จดหมายเขียนถึงตัวละคร
- สมุดบันทึกเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียน
- ใบงานที่นักเรียนออกแบบเอง

ความรู้ :สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน และสามารถเขียนจดหมายและเขียนบันทึกโดยใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์  รวมทั้งการศึกษาค้นคว้า 
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนสามารถเขียนจดหมายและเขียนบันทึกโดยใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์  และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ 
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 1 นี้ คุณครูได้ให้พี่ๆม.1 คาดเดาเรื่องค่ะ โดยเริ่มจากชื่อเรื่อง คือคำว่า โลกาวินาศ เมื่อพี่ๆเห็นคำนี้แล้วพี่ๆรู้สึกอย่างไร นึกถึงอะไร จากนั้นเราก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดร่วมกัน ซึ่งพี่ๆก็ได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย อย่างเช่นคิดถึงการทำลายล้าง การพัง ทำลาย ไม่มี มืดครึ้ม ฯลฯ จากนั้นคุณครูได้เล่าเรื่องให้พี่ๆฟัง เป็นเรื่องของการขายชีวิตให้กับเศรษฐีคนหนึ่ง เมื่อครบอายุ 40 ปี ซึ่งเรื่องราวที่เล่านั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องสั้นจากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ ทุกคนตั้งใจฟังมากเลยค่ะ เมื่อฟังจบคุณครูก็ได้ถามว่ารู้สึกอย่างไร บางคนบอกกว่ากลัว บางคนบอกว่าเสียวท้อง ฯลฯ แล้วคุณครูก็ได้ให้พี่ๆเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องที่ฟัง แต่เท่าที่คุณครูได้อ่านงานของพี่ๆคือ เราควรเห็นคุณค่าของชีวิตค่ะ

    ตอบลบ