เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week8

หน่วยการเรียนรู้ : ณ ริมธารแห่งกาลภพ 
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ วิเคราะห์และตีความหมายจากบทกลอน บทกวีที่ได้อ่าน รวมทั้งเข้าใจหลักการและสามารถแต่งบทร้อยกรอง (โคลง  ฉันท์)และซาบซึ้งในเรื่องที่แต่งได้มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี


Week

Input

Process

Output

Outcome

๒๘ ก..
 -
 ต..
๒๕๕๘
โจทย์ :
 ณ ริมธารแห่งกาลภพ  :
อนันตกาลในสายธารแห่งกาลภพสาระการเรียนรู้
การแต่งบทร้อยกรอง
โคลง  ฉันท์
Key  Questions
- ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถรับรู้ เข้าใจ มองเห็นความเป็นไปของสัจธรรมได้?
- บทร้อยกรองประเภทโคลงและฉันท์มีความแตกต่างกันอย่างไร?


 เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน
Round Rubin : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ณ ริมธารแห่งกาลภพ  :
อนันตกาลในสายธารแห่งกาลภพ- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
พุธ
ชง
นักเรียนอ่าน ณ ริมธารแห่งกาลภพ  : อนันตกาลในสายธารแห่งกาลภพโดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
 วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
 ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจโดยการเขียนการ์ตูนช่อง
พฤหัสบดี
ชง
ครูแจกตัวอย่างบทร้อยกรอง(โคลง  ฉันท์ )ให้นักเรียนอ่านและครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด” นักเรียนคิดว่าบทร้อยกรองที่ครูแจกให้อ่านนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?”
เชื่อม
 - นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนจับคู่ศึกษาเรื่องการแต่งโคลงและฉันท์
ศุกร์
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ศึกษา
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งโคลงและฉันท์
 เชื่อม
 นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแลกเปลี่ยนนำเสนองานเขียนของตนเอง
ภาระงาน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การเขียนการ์ตูนช่อง
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็กที่สรุปเรื่องต้องการแต่งบทร้อยกรอง
(โคลง  ฉันท์)
- การสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการต้องการแต่งบทร้อยกรอง
(โคลง  ฉันท์)
ความรู้ :วิเคราะห์และตีความหมายจากบทกลอน บทกวีที่ได้อ่าน รวมทั้งเข้าใจหลักการและสามารถแต่งบทร้อยกรอง (โคลง  ฉันท์)และซาบซึ้งในเรื่องที่แต่งได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับหลักการแต่งบทร้อยกรอง(โคลง  ฉันท์ )และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่อ่านกวีนิพนธ์ ณ ริมธารแห่งกาลภพ : อนันตกาลในสายธารแห่งกาลภพ จากนั้นเราก็ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถึงความเข้าใจอีกครั้งค่ะ จากนั้นก็ให้พี่ๆถ่ายทอดความเข้าใจผ่านรูปแบบภาพวาด แล้วครูก็ได้แบ่งกลุ่มชาย หญิง ศึกษาเรื่อง กลอน กาพย์ และโคลง ฉันท์ จากนั้นก็ให้พี่ๆร่วมกันแลกเปลี่ยนสร้างความเข้าใจร่วมกันและสร้างชิ้นงานโดยให้พี่ๆแต่ละคนเลือกแต่งบทกลอน กาพย์ โคลง ฉันท์ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนเองสนใจอย่างน้อย 2 บทค่ะ พี่ๆบอกว่าค่อนข้างยากเลย แต่ก็จะลองทำดู บางคนก็เปิดดูคลิปการอ่านบทกลอน กาพย์ โคลง ฉันท์ กันเลยทีเดียวค่ะ

    ตอบลบ