เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week5

หน่วยการเรียนรู้ : จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถอธิบายและผลิตงานเขียนของตนเองได้จากการใช้ภาษาเขียนอธิบาย ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี


Week

Input

Process

Output

Outcome

- ๑๑
 ก..
๒๕๕๘
โจทย์ :
 จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
ตอน ดวงดอกไม้
สาระการเรียนรู้
การใช้ภาษา (อธิบาย)

Key  Questions
- เราจะมีวิธีการเลือกใช้ชีวิตให้มีคุณค่าในเวลาที่จำกัดได้อย่างไร?
- การเขียนบรรยายและอธิบายแตกต่างกันอย่างไร?


 เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน
Round Rubin : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
ตอน ดวงดอกไม้
- ซองเอกสารประโยคข้อความต่างๆ ( อธิบาย บรรยาย )
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
พุธ
ชง
นักเรียนอ่าน จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ ตอนดวงดอกไม้
โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
 ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจโดยการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
พฤหัสบดี
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะมีวิธีการเลือกใช้ชีวิตให้มีคุณค่าในเวลาที่จำกัดได้อย่างไร?
เชื่อม
 - นักเรียนแต่ละคนนำเสนอและร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน โดยครูแจกซองเอกสารประโยคข้อความต่างๆ ( อธิบาย บรรยาย ) และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดหมวดหมู่ประโยคข้อความที่ครูแจกให้
เชื่อม
 - นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนำเสนอวิธีการจัดหมวดหมู่ของตนเองและร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “การเขียนบรรยายและอธิบายแตกต่างกันอย่างไร?
เชื่อม  
นักเรียนแต่ละคนศึกษาการใช้ภาษา
( อธิบาย)
ศุกร์
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ศึกษา
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนอธิบายในเรื่องต่างๆที่ตนเองสนใจ
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแลกเปลี่ยนนำเสนองานเขียนของตนเอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษา (อธิบาย) ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของตนเอง
ภาระงาน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านโดยเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
- การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันวิธีการเลือกใช้ชีวิตให้มีคุณค่าในเวลาที่จำกัดได้อย่างไร?
- การแบ่งกลุ่มจัดหมวดหมู่ประโยคข้อความที่ครูแจกให้
- การนำเสนอวิธีการจัดหมวดหมู่ของตนเองและร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็กที่สรุปเรื่องหลักการใช้ภาษา (อธิบาย)
- การสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนอธิบายในเรื่องต่างๆที่ตนเองสนใจ
 
ความรู้ :วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถอธิบายและผลิตงานเขียนของตนเองได้จากการใช้ภาษาเขียนอธิบายได้ ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ภาษา(อธิบาย)และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆอ่านจากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศตอน ดวงดอกไม้โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ จากนั้นคุณครูได้ให้พี่ๆแต่ละคนวาดภาพหญิงสาวที่เป็นตัวละครในเรื่องตอนที่มีสุขภาพที่ดี และวาดภาพตอนที่เขาป่วย จากนั้นครูก็เปิดเพลงบรรเลงคิทาโร่ให้ฟัง และให้ทุกคนช่วยเขียนแสดงความรู้สึกเมื่อได้ฟังเพลง ส่วนใหญ่ทุกคนบอกว่าเศร้า ไม่ค่อยอยากฟังเท่าไร บางคนก็บอกว่าไพเราะดี จากนั้นครูให้พี่ๆนิยามความหมายของคำว่าเมตตาสังหาร แล้วก็ให้พี่ๆได้บอกสิ่งที่เรียนรู้จากการอ่านเรื่องดวงดอกไม้ จากนั้นเราก็ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
    ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน โดยครูแจกซองเอกสารประโยคข้อความต่างๆ ( อธิบาย บรรยาย ) และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดหมวดหมู่ประโยคข้อความที่ครูแจกให้
    แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันนำเสนอวิธีการจัดหมวดหมู่ของตนเองและร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
    แล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “การเขียนบรรยายและอธิบายแตกต่างกันอย่างไร?” พี่ๆแต่ละคนก็ได้ศึกษาเรื่องการเขียนอธิบายและเขียนบรรยาย และสร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษานี้ในรูปแบบต่างๆตามความสนใจของตนเอง แต่คุณครูให้โจทย์เพิ่มคือ " หน่อไม้" แล้วเราค่อยมาดูกันนะคะว่าพี่ๆแต่ละคนจะสร้างชิ้นงานในรูปแบบใดและนาสนใจอย่างไรกันบ้างค่ะ

    ตอบลบ