เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week4

หน่วยการเรียนรู้ : จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถอธิบายและผลิตงานเขียนของตนเองได้จากการใช้ภาษาเขียนบรรยาย ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี


Week

Input

Process

Output

Outcome

๓๑ ส..
-
๔ ก..
๒๕๕๘
โจทย์ :
 จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
ตอน ดาวน์
สาระการเรียนรู้
การใช้ภาษา (บรรยาย)

Key  Questions
- ทำไมคนเราจึงมองและตีค่าของความเป็นคนเพียงแค่ภาพที่มองเห็นจากภายนอก ?
- ทำไมต้องมีการเขียนบรรยาย?


เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน
Round Rubin : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
ตอน ดาวน์
- ดอกไม้
- ฉลากบัตรคำ
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต

พุธ
ชง
นักเรียนอ่าน จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ ตอนดาวน์
โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
 ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจโดยการเขียนการ์ตูนช่อง
พฤหัสบดี
ชง
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนลองพูดถึงลักษณะตัวละครที่ชอบ
เชื่อม
 - นักเรียนแต่ละคนนำเสนอโดยการพูดถึงลักษณะตัวละครที่ชอบและร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง
- ครูให้นักเรียนดูภาพดอกไม้และให้นักเรียนแต่ละคนถึงดอกไม้ที่ครูถือไว้
เชื่อม
 - นักเรียนแต่ละคนพูดถึงดอกไม้จากนั้น ครูและนักเรียนก็ร่วมกันสนทนาร่วมกันว่าสิ่งที่นักเรียนพูดถึงดอกไม้นั้นเป็นอย่างไร
( บรรยาย )
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าการพูดหรือเขียนบรรยายมีความสำคัญอย่างไร?”
เชื่อม  
นักเรียนแต่ละคนศึกษาการใช้ภาษา
( บรรยาย)
ศุกร์
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ศึกษา
ใช้
นักเรียนเขียนบรรยายเกี่ยวกับคำที่ครูให้ (จับฉลาก) เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้มากที่สุด
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษา (บรรยาย) ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของตนเอง 
ภาระงาน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านโดยเขียนการ์ตูนช่อง
- การพูดถึงลักษณะตัวละครที่ชอบ
- การพูดถึงลักษณะของดอกไม้ที่ครูถือไว้
 ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็กที่สรุปเรื่องหลักการใช้ภาษา (บรรยาย)
- การเขียนบรรยายเกี่ยวกับคำที่จับฉลากได้
ความรู้ :วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถอธิบายและผลิตงานเขียนของตนเองได้จากการใช้ภาษาเขียนบรรยายได้ ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ภาษา(บรรยาย)และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้ต่อยอดกิจกรรมการพูดในโอกาสต่างๆค่ะ เนื่องจากครูแบ่งกลุ่มพี่ๆม.1 แสดงและตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอเรื่องการพูดในโอกาสต่างๆ ซึ่งการพูดในโอกาสต่างๆที่พี่ๆเลือกนำเสนอก็มี การพูดอวยพรวันแต่งงาน การจัดงานวันเกิด การพูดในงานศพและการพูดในงานเลี้ยงส่งยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีความกระตือรือร้นและตั้งใจทำกิจกรรมดีมากค่ะ ทุกคนเมื่อถ่ายทำการแสดงอละอัดวีดีโอเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาขอคำแนะนำจากคุณครูทุกครั้ง บางกลุ่มต้องปรับแก้ถึงสามครั้ง แต่ก็ยินดีที่จะปรับแก้ทุกครั้ง ส่วนอีกกลุ่มเกิดปัญหาขณะที่กำลังอัพโหลดวีดีโอ แต่พลาดกดลบข้อมูลบางส่วน ทำให้ต้องแสดงและถ่ายทำอีกรอบ ซึ่งคุณครูก็เห็นกระบวนการทำงานกลุ่ม การคิดแก้ปัญหา และที่สำคัญ การทำงานในครั้งนี้ของพี่ๆม.1 สำเร็จทุกกลุ่มค่ะ

    ตอบลบ