เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week3

หน่วยการเรียนรู้ จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ สามารถพูดในโอกาสต่างๆได้อย่างถูกต้องกับบุคคลและกาลเทศะมีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี

Week

Input

Process

Output

Outcome

๒๔ - ๒๘
..
๒๕๕๘


โจทย์ :
 จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
ตอน ลมหายใจของกาลเวลา
สาระการเรียนรู้
การพูดในโอกาสต่างๆ

Key  Questions
- อะไรคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีสำนึกไตร่ตรองว่าดีเลวแตกต่างกัน?
- การพูดในโอกาสต่างๆมีความสำคัญและแตกต่างกันอย่างไร ?


เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน
Round Rubin : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ
ตอน ลมหายใจของกาลเวลา
คลิปเกี่ยวกับการพูดในโอกาสต่างๆ( อวยพรวันเกิด การพูดกล่าวต้อนับ)
- ห้องสมุด
อินเทอร์เน็ต
พุธ
ชง
นักเรียนอ่าน จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ 
ตอนลมหายใจของกาลเวลา
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
 ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจโดยการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
พฤหัสบดี
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับตัวละครที่ชอบจากเรื่องลมหายใจของกาลเวลาและนักเรียนลองพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อตัวละครที่ชอบ คนละ นาที
- นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ชง
ครูให้นักเรียนดูคลิปเกี่ยวกับการพูดในโอกาสต่างๆ( อวยพรวันเกิด การพูดกล่าวต้อนับ)
เชื่อม
 นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคลิปที่ได้ดู รู้สึกอย่างไร เห็นอะไรและได้เรียนรู้อะไร
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนจับฉลากศึกษาเรื่องการพูดในโอกาสต่างๆ
ศุกร์
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "การพูดในโอกาสต่างๆมีความสำคัญและแตกต่างกันอย่างไร ?"
เชื่อม  
ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความสำคัญของการพูดในโอกาสต่างๆ
ใช้
นักเรียนแสดงบทบาทสมมติและนำเสนอในรูปแบบงานตัดต่อคลิปวีดิโอเรื่องการพูดในโอกาสต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. การกล่าวแนะนำ
๒. การกล่าวให้เกียรติหรือมอบรางวัล
๓. การกล่าวตอบรับ
๔. การกล่าวต้อนรับ
๕. การกล่าวตอบการต้อนรับ
๖. การกล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
๗. การกล่าวอวยพร
๘. การกล่าวอำลา
ภาระงาน
การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
การสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านโดยเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
- การศึกษาการพูดในโอกาสต่างๆ
การอภิปรายร่วมกันเกี่ยวความสำคัญ และความแตกต่างของการพูดในโอกาสต่างๆ
- การพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อตัวละครที่ชอบ คนละ นาที
การร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปการพูดในโอกาสต่างๆ
ชิ้นงาน
สมุดบันทึกเล่มเล็กที่สรุปเรื่องการพูดในโอกาสต่างๆ
- แผนภาพโครงเรื่องสรุปเรื่องที่อ่าน
การพูดในโอกาสต่างๆในรูปแบบงานตัดต่อคลิปวีดิโอ
ความรู้ :สามารถพูดในโอกาสต่างๆได้อย่างถูกต้องกับบุคคลและกาลเทศะ    
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความสำคัญและความแตกต่างของการพูดในโอกาสต่างๆได้และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆม.1 จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ ตอนลมหายใจของกาลเวลา จากนั้นก็ร่วมสนทนาเกี่ยวกับตัวละครที่ชอบจากเรื่องลมหายใจของกาลเวลาและนักเรียนลองพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อตัวละครที่ชอบ คนละ 1 นาที พี่ๆมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ดีมากค่ะ จากนั้นคุณครูได้ให้พี่ๆจับฉลากเลือกคำที่ครูกำหนดให้ และให้พี่ๆแต่ละคนพูดเกี่ียวกับคำที่ได้ โดยครูจับเวลา 1 นาที จากนั้นเราก็ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับลักษณะการพูดของแต่ละคน สิ่งที่ดีและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม จากนั้นเราก็ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของการพูด ทำไมเราจะต้องเรียนรู้เรื่องการพูดในโอกาสต่างๆ ส่วนใหญ่พี่ๆก็บอกว่าเพื่อความเหมาะสม มารยาทที่ดี
    จากนั้นครูแบ่งกลุ่มให้พี่ๆม.1 ร่วมกันศึกษาเรื่องการพูดในโอกาสต่างๆ และสรุปความเข้าใจลงในกระดาษ A3 เพื่อนำเสนอ และออกแบบความความเข้าใจในรูปแบบการแสดงอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะ

    ตอบลบ