เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week9

หน่วยการเรียนรู้ : สรุปองค์ความรู้การเรียนภาษาไทย  Q.2 และนำเสนอ
 เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาในรูปแบบต่างๆตามความสนใจและสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ ให้เห็นคุณค่า แสดงให้เห็น ความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง


Week

Input

Process

Output

Outcome

-
 ต..
๒๕๕๘
โจทย์ :
 สรุปองค์ความรู้ภาษาไทย  Q.2และนำเสนอ
สาระการเรียนรู้
การแต่งบทกวี
Key  Questions
- นักเรียนจะนำเสนอองค์ความรู้ภาษาไทย  Q.2.ในรูปแบบบทกวีได้อย่างไร ?


 เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน
Round Rubin : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
พุธ
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดที่ผ่านมา
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำเสนอองค์ความรู้ Q.2.ในรูปแบบบทกวีได้อย่างไร ?
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนศึกษาและคิดวางแผนงานการสรุปองค์ความรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบบทกวี
พฤหัสบดี
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้สรุปองค์ความรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบบทกวี
เชื่อม   
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 ศุกร์
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  จากการเรียนรู้ภาษาไทยใน Q.2 นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่นักเรียนต้องพัฒนาเพิ่มเติมอีกบ้าง?
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ภาระงาน
- การตอบคำถาม
- การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้
ชิ้นงาน
บทกวีการสรุปองค์ความรู้ภาษาไทย  Q.2
ความรู้ :วิเคราะห์และตีความหมายจากบทกลอน บทกวีที่ได้อ่าน รวมทั้งเข้าใจหลักการและสามารถแต่งบทร้อยกรอง (โคลง  ฉันท์)และซาบซึ้งในเรื่องที่แต่งได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้ภาษาไทยใน Q.2 ในรูปแบบบทกวีแล้วถ่ายทอดให้คนอื่นรับทราบได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาหืนี้เป็นสัปดาห์สุดท้าย คุณครูได้ให้พี่ๆสรุปองค์ความรู้การเรียนภาษาไทย Q.2 ในรูปแบบบทกลอนค่ะ ซึ่งค่อนข้างยากมาก แต่คุณครูก็เห็นในความตั้งใจของพี่ๆม.1 ที่พยายามเรียงร้อยเรื่องราวที่ตนเองได้เรียนรู้มาค่ะ จากน้นเราก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้อีกครั้ง จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ใน Q.2 พี่ๆสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่พี่ๆต้องพัฒนาเพิ่มเติมอีกบ้าง?”
    แล้วพี่ๆก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเองค่ะ

    ตอบลบ